Garantiitingimused

Kaubamärk Ledval (Puider OÜ) annab vastavalt 2-aastase või 3-aastase garantii kõikidele Ledval kaubamärgi toodete tootmisvigadele. Garantiiaeg algab toote ostuarvekuupäevast, kui lepingus või garantiikirjas ei ole ette nähtud teisiti. Ledval parandab või vahetab vigased tooted uute toodete vastu, juhul kui kõik garantiitingimused on täidetud.

Garantii kehtib toodetele, mida on kasutatud/paigaldatud:

 • kooskõlas nende otstarbele ja tehnilisele kirjeldusele
 • tehnilises kirjelduses lubatud tingimustega (temperatuur, niiskus jne.) keskkonda
 • ettenähtud ning tootelehel välja toodud tingimustel, st pinge, vool ja sagedus
 • professionaalse paigaldaja poolt legaalsel viisil vastavalt toote tehnilistele andmetele, hooldusjuhendile ja paigaldusjuhendile

Garantii ei kata:

 • mistahes kaudseid kulutusi
 • seadme väärast või asjatundmatust kasutamisest või kohtlemisest kliendi või kolmanda isiku poolt tekitatud mehaanilisi vigastusi
 • toodete vigu, mille on põhjustanud toodete kasutamine ekstreemsetes tingimustes või vääramatu jõud nagu halb ventilatsioon, äike, välk, üleujutus, tulekahju, sõjaline tegevus või muud Ledval poolt mitte kontrollitavad tegurid
 • vigu, mis on seotud toote mitteühilduvusest juhtimissüsteemide ja toitepingega
 • regulaarsest hooldusest või parandamisest tingitud vigu või toote kahjustusi

Õigus garantiile kehtib kui:

 • tootel ei ole füüsilisi kahjustusi (praod, mõlgid, kriimustused jm), mis on tekkinud või tekitatud kliendi poolt
 • toode ei ole varustatud või kasutatud koos lisakomponentide või välisseadmetega, mis ei ole tootja poolt ette nähtud või lubatud
 • tooteid ei ole täiustatud, muudetud või parandatud ostja, kolmanda isiku või muu volituseta isiku poolt
 • toote ostudokumente ei ole omavoliliselt muudetud või need ei ole loetavad
 • toote garantiiaeg ei ole läbi

Ostja on enne toote kasutama hakkamist kohustatud tutvuma toote kasutusjuhendiga ja jälgima kasutusjuhendis toodud nõudeid ning nende täitmist. Kasutusjuhend sisaldab vajalikku teavet kauba õigeks ja sihipäraseks kasutamiseks ja hooldamiseks. Kasutusreeglite mittejärgimisest tekkinud tõrgetele ja vigadele kauba töös garantii ei rakendu.